Recruitment agency Option One

Privātuma noteikumi

Mēs – SIA “Option One”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 50203093261, juridiskā adrese Rīga, Maskavas iela 279 k-1 - 24, LV-1063, esam Jūsu personas datu pārzinis.

SIA “Option One” vienmēr rūpējas par Jūsu personas datu aizsardzību un privātumu un cenšas nodrošināt godprātīgu un skaidru informācijas par Jums vākšanu un izmantošanu. Nav svarīgi, kur vai kam tiek sniegti personas dati vai kā tiek nodrošināta piekļuve tiem, SIA “Option One” nodrošina vākto personas datu aizsardzību.

Lūdzam uzmanīgi izlasīt šos privātuma noteikumus, jo, katru reizi apmeklējot šo tīmekļa vietni, piekrītat šeit aprakstītajiem nosacījumiem. Ja nepiekrītat šiem nosacījumiem, lūdzam neapmeklēt mūsu tīmekļa vietni, neizmantot mūsu saturu un/vai pakalpojumus.

Kādus datus Mēs vācam?

SIA “Option One” respektē ikvienas personas, kura ir reģistrējusies vietnē un/vai izmanto SIA “Option One” pakalpojumus, tiesības uz privātumu un konfidencialitāti.

SIA “Option One” vāc šādus jūsu personas datus:

 1. Vārds;
 2. Uzvārds;
 3. Dzimums;
 4. Personas kods*;
 5. Dzimšanas datums;
 6. Pases / personas apliecības kopija*;
 7. Valodu prasmes;
 8. Autovadītāja apliecības esamība un kategorija;
 9. Valsts;
 10. Atlīdzības apmērs*;
 11. Tālruņa numurs;
 12. E-pasta adrese;
 13. Kvalifikāciju apliecinoši dokumenti;
 14. SIA “Option One” komandas darbinieka komentārs datubāzē;
 15. Citi Jūsu labprātīgi sniegtie un/vai iesniegtajos dokumentos esošie dati.

*Pases vai personas apliecības kopija (kopiju izveido un uzglabā SIA “Option One” datubāzē tikai gadījumā, ja pastāv šādu nosacījumu kopums: (1) persona ir izturējusi atlasi; (2) ir noslēgusi pakalpojumu līgumu ar SIA “Option One”, kurā sniedz vispārēju piekrišanu apstrādāt personas datus, uzglabāt personu apliecinoša dokumenta kopiju SIA “Option One” datubāzē un to nosūtīt klientam (tiešajam darba devējam un/vai aģentūrai). Kad tiek saņemts pieprasījums no klienta (darba devēja vai aģentūras), SIA “Option One” meklē atbilstīgus darbiniekus savā datubāzē. Ja SIA “Option One” ieskatā persona atbilst konkrētajam darbam un persona pieņem darba piedāvājumu, klientam tiek nosūtīta pases vai personas apliecības kopija, lai klients varētu iepriekš sagatavot darba līgumu vai darba nomas projektus ar darbiniekiem un tos piereģistrēt nodokļu inspekcijā, kura darbiniekiem piešķir sociālās apdrošināšanas numurus. Jāuzsver, ka pasē vai personas apliecībā norādītais personas kods darba dokumentos netiek lietots – obligāta ir tikai paša dokumenta kopija iepriekš norādīto darbību veikšanai.

Jums nav pienākums aizpildīt visus anketas lauciņus, tomēr pilnīgāka informācija atvieglos darba meklējumus Jums un darbinieku meklējumus darba devējiem.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats: Jūsu sniegtā piekrišana, Jūsu vēlme slēgt līgumu, līguma izpilde.

Jūsu personas datus mēs apstrādājam šajos nolūkos un uzglabājam periodā, kāds minēts zemāk:

Nr.

Personas datu apstrādes nolūks

Glabāšanas termiņš

1

Reaģēšana  uz tīmekļa vietnē sniegtajiem pieprasījumiem.

1 gadu pēc pieprasījuma saņemšanas.

2

Darbā iekārtošanas starpniecības pakalpojumu sniegšana.


Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai sniegtu mūsu pakalpojumus Jums un citām personām: atrast mūsu klientu vajadzībām atbilstošus pretendentus un tos atlasīt, izvērtēt, vai pretendenti atbilst piedāvātajam darbam, un piedāvāt pretendentus darba devējiem.


Šajā nolūkā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kas iegūti no Jums pašiem, ievākti, kad Jūs izmantojat mūsu un citas tīmekļa vietnes un (vai) kas saņemti no citām personām (piem., esošo vai bijušo darba devēju vai paziņu rekomendācijām, sociālajiem tīkliem, sabiedrības informācijas līdzekļiem u.c.).

5  gadus no dienas, kad Jūs pēdējo reizi mums sniedzāt savus datus. Ja ar Datu subjektu tiek noslēgts pakalpojumu sniegšanas līgums, dati tiek glabāti līguma izpildes laikā un 5 gadus pēc Līguma izbeigšanas.

3

Datubāzes administrēšana.


Beidzoties atlasei, kurai Jūs iesniedzāt savus datus, vai pēc darbā       iekārtošanas starpniecības pakalpojuma sniegšanas mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai arī turpmāk varētu Jums piedāvāt darba un karjeras iespējas, atrast mūsu klientu vajadzībām atbilstīgus pretendentus un tos atlasīt, kā arī izvērtēt, vai tie atbilst piedāvātajam darbam.

5  gadus no dienas, kad Jūs pēdējo reizi mums sniedzāt savus datus. Ja ar Datu subjektu tiek noslēgts pakalpojumu sniegšanas līgums, dati tiek glabāti līguma izpildes laikā un 5 gadus pēc Līguma izbeigšanas.

4

Atsauksmju sniegšana par SIA “Option One” tīmekļa vietnē.

1 gadu pēc atsauksmes saņemšanas.

 

Izņēmumus iepriekš minētajiem glabāšanas termiņiem var noteikt, ciktāl šādas novirzes nepārkāpj Jūsu kā datu subjekta tiesības, atbilst tiesību aktu prasībām un ir pamatotas un tiek atbilstoši dokumentētas.

Statistikas datu vākšana

Jūsu datus, kas nav personas dati, var anonīmi apstrādāt statistikas nolūkos. Jebkurā gadījumā šāda datu apstrāde neļaus tieši vai netieši noteikt Jūsu identitāti. SIA “Option One” patur tiesības atsevišķos gadījumos anonīmu statistikas informāciju nodot trešajām personām.

Kādos gadījumos un kādām personām mēs izpaužam Jūsu datus?

SIA “Option One” ir starptautiska darbā iekārtošanas aģentūra, kas sniedz darbā iekārtošanas starpniecības pakalpojumus ārvalstīs, tāpēc Jūsu sniegtos datus apstrādā SIA “Option One” grupas uzņēmumi. Mēs Jūsu personas datus apstrādājam Eiropas Savienības teritorijā. Mums pašlaik nav nodoma nodot un mēs nenododam Jūsu personas datus trešajām valstīm.

SIA “Option One” Jūsu datus sniedz vai nodod saviem partneriem un klientiem – darba devējiem, kuri meklē darbiniekus. Kopā ar mums viņi uzskatāmi par Jūsu personas datu pārziņiem. SIA “Option One” klientiem nenodod vairāk Jūsu personas datu, nekā tiek apstrādāts uz šo privātuma noteikumu pamata.

Visa informācija, kura glabājas SIA “Option One” datubāzē, ir konfidenciāla, un tā ir pieejama tikai SIA “Option One” grupas uzņēmumiem, kā arī uzņēmumiem, kas palīdz īstenot mūsu darbību (partneriem, klientiem, piegādātājiem). Šiem partneriem mēs pieprasām, lai Jūsu dati tiktu apstrādāti tikai saskaņā ar mūsu dotajiem norādījumiem un spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas nodrošina Jūsu datu aizsardzību. Ar šīm personām mēs slēdzam līgumus, kuri pusēm uzliek par pienākumu ievērot personas datu aizsardzības prasības.

Datus drīkst sniegt kompetentām publiskām vai tiesībaizsardzības iestādēm, piem., policijai vai uzraudzības iestādēm.

Par ko Jūs esat atbildīgs?

Jūs esat atbildīgs par to, lai Jūsu sniegtie personas dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Apzināti nepatiesu datu ievadīšana uzskatāma par šo noteikumu pārkāpumu. Ja mainās Jūsu personas dati, Jums ir pienākums mūs par to informēt. Mēs nekādos apstākļos neesam atbildīgi par zaudējumiem, kas radušies Jums un (vai) trešajām personām, ja Jūs esat norādījis nepatiesus un (vai) nepilnīgus personas datus vai arī neesat lūdzis datus papildināt un (vai) mainīt to mainīšanās gadījumā.

Izmantojot trešo pušu pakalpojumus, piemēram, apmeklējot mūsu kontu sociālajā tīklā Facebook, var tikt piemēroti trešo pušu nosacījumi. Piemēram, Facebook visiem saviem lietotājiem un apmeklētājiem piemēro Datu politiku. Tāpēc, izmantojot šādu trešo personu pakalpojumus, iesakām iepazīties ar to piemērotajiem nosacījumiem.

Personas, kuras ir jaunākas par 14 gadiem, nedrīkst sniegt nekādus personas datus mūsu vietnē / sociālo tīklu kontos. Ja esat persona, kas ir jaunāka par 16 gadiem, pirms personas datu sniegšanas jums ir jāsaņem vecāku vai citu likumīgo aizbildņu piekrišana.

Jūsu tiesības:

Personas datu aizsardzības tiesību akti Jums nodrošina daudz tiesību, kuras varat brīvi izmantot, savukārt mums Jums ir jānodrošina šādas iespējas. Jums ir tiesības pieprasīt: 

 • (a) izlabot personas datus, ja tie ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi, 
 • (b) nepiekrist personas datu apstrādei, ja personas datu apstrādes pamats ir tiesiskas intereses; 
 • (c) pieprasīt izdzēst personas datus, kuri tiek apstrādāti tikai ar piekrišanu, ja fiziska persona atsauc attiecīgo piekrišanu (šīs tiesības netiek piemērotas, ja personas dati, kurus lūdz izdzēst, tiek apstrādāti arī uz cita tiesiska pamata, kā piemēram apstrāde nepieciešama līguma izpildei vai saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem ir jāpilda pienākumi); 
 • (d) saņemt informāciju par to, vai SIA “Option One” apstrādā Jūsu personas datus un, ja tā, iepazīties ar tiem, 
 • (e) saņemt paša iesniegtos personas datus, kuri tiek apstrādāti uz piekrišanas vai līguma izpildes pamata, rakstveidā vai elektroniskā formā un, ja iespējams, pārsūtīt šos datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība); 
 • (f) atsaukt savu piekrišanu apstrādāt personas datus; 
 • (g) iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi.

Iesniegumu izskatīšanas kārtība

Jūs varat izmantot savas tiesības un iesniegt rakstiskas formas iesniegumu e-pastā job@optionone.lv vai pa pastu, nosūtot iesniegumu uz adresi: SIA “Option One”, Rīga, Maskavas iela 279 k-1 - 24, LV-1063, vai vienkārši mūsu darba laika ietvaros ierodoties mūsu birojā. Saņemot Jūsu iesniegumu, mēs varam palūgt uzrādīt personu apliecinošus dokumentus, kā arī citu mums nepieciešamu papildu informāciju, kas saistīta ar iesniegumu.

Ja nepiekrītat mūsu darbībām vai atbildei uz Jūsu iesniegumu, mūsu darbības un lēmumus varat pārsūdzēt kompetentā valsts iestādē. Latvijā tā ir Datu valsts inspekcija, tomēr mēs ceram, ka sākotnēji visas nesaskaņas centīsieties atrisināt kopā ar SIA “Option One”.

Nobeiguma noteikumi

Sniedzot savus personas datus vietnē www.optionone.lv, Jūs piekrītat, ka šos datus apstrādās mūsu tīmekļa vietnē tā, kā aprakstīts šajos noteikumus, kā arī apliecināt, ka esat iepazinies ar šiem privātuma noteikumiem.

Mums ir tiesības grozīt šos privātuma noteikumus, par to brīdinot tīmekļa vietnē.

Ja izmantosiet tīmekļa vietni un mūsu sniegtos pakalpojumus pēc Politikas atjaunināšanas, mēs uzskatīsim, ka Jūs neiebilstat un esat iepazinies ar veiktajiem grozījumiem.

Politikas papildinājumi vai grozījumi stājas spēkā no dienas, kad tie ir publicēti tīmekļa vietnē.

Šie grozījumi tika veikti, lai īstenotu Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) prasības personas datu aizsardzības jomā.

VDAR stājās spēkā 2018. gada 25. maijā.